Yrkesfiskarna

SFPO:s remissyttrande om HaV:s förslag till nytt system för fördelning av fiskemöjligheter

2016-11-18 14:09
Skicka sidan Skriv ut PDF

Yttrande i anledning av remiss om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten (dnr 613-16)

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har mottaget rubricerad remiss för yttrande och vill i anledning därav avge följande synpunkter:

 

 

1. Inledande kommentarer

 

Först vill riktas ett tack till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för det sätt som processen som försiggått remissen har bedrivits på.

 

Vi vill även inledningsvis betona den stora positiva betydelsen av remissen och det regimskifte som den innebär vad gäller förutsättningarna för svenskt demersalt fiske – från en kollektivistisk ordning till en mer individuell ordning.

 

Remissens innehåll är i det väsentliga bra, men det krävs en del justeringar. Detta innebär att SFPO vitsordar remissen med de justeringar som anges i detta yttrande.

 

När så omfattande ändringar i regleringen sker, såsom nu är föreslaget, är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att förutse alla effekter. Sannolikt kommer behov av justeringar att uppmärksammas under 2017. SFPO är självfallet berett att vara HaV behjälpligt i detta avseende.

 

SFPO har arrangerat ett stort antal medlemsmöten etc. i anledning av processen som föregått remissen. Efter det att remissen offentliggjordes, den 21 oktober, har fyra stora SFPO-medlemsmöten avhållits (angående Västerhavet i Göteborg och Smögen den 4 november, angående Östersjön i Karlskrona den 12 november och särskilt angående fisket med passiva redskap i Västerhavet i Göteborg den 17 november). Vid dessa möten har de uppfattningar som framförs i detta yttrande framkommit och förankrats.

 

Synpunkterna nedan följer remissens struktur.

 

 

2. Allmänna kommentarer

 

SFPO anser att de i remissen angivna syftena, att verka för landningsskyldighetens positiva effekter på hållbart nyttjande av de marina biologiska resurserna och de marina ekosystemen samt fiskets ekonomiska bärkraft möts väl. Målsättningarna att beakta det småskaliga kustnära fisket, främja selektivt fiske och möjliggöra att de svenska kvoterna kan nyttjas i största möjliga mån är bra.

 

Det är korrekt som anges under 1.2 i remissen, att artikel 16 i grundförordningen anger att det är varje medlemsstats sak att själv bestämma hur fiskemöjligheterna ska fördelas nationellt; dock är det viktigt att ha i åtanke att hela den gemensamma fiskeripolitiken mer eller mindre utformats utifrån en situation med individuella tilldelningar av fiskemöjligheter. För att sådana system ska kunna fungera måste det finnas en fungerande, snabb och smidig ordning för kvotbyten.

 

I fjärde stycket under 1.4 anges vad som kan ske om en kvot för en begränsande art tar slut. SFPO anser att det är viktigt att här även ha ett individuellt perspektiv, och inte bara ett kollektivt. Detta tankesätt framträder även i 1.5.4 där man talar om att motverka risken för kollektiva redskapsstopp. SFPO anser att ansvaret ska ligga på den enskilde fiskaren i denna del, dvs. kollektiva redskapsstopp bör inte förekomma.

 

 

3. Tillstånd inom det nya systemet

 

Den valda metodiken vad avser tillstånd inom det nya systemet är i all väsentlighet bra.

 

Det anges dock att de fisken som inte omfattas av tillståndskrav i Västerhavet är fiske med passiva redskap – med GN1, GT och LL – med fartyg under 10 meter samt för övriga passiva redskap oavsett fartygslängd. SFPO anser i denna del att fiske med redskapskategorin LL (långrevar) ska vara möjligt för fartyg med en större längd än 10 meter efter särskild prövning av HaV. Särskilt ett fiskefartyg har traditionellt fiskat med långrevar i Skagerrak och det är SFPO:s bestämda uppfattning att det fiskefartyget bör medges tillstånd att göra så i det nya systemet (för fiske på kustkvoter).

 

Angående sammanslagningen av flera fartyg med samma tillståndshavare till ett tillstånd är tanken att skydda det småskaliga fisket. Vid en analys av detta inom fartygsgrupperna ställer det till problem:

 

● Tillståndet och fisken hamnar på ett fartyg.

● Hamnar fiskekvoterna på ett fartyg blir man ju tvungen att hela tiden föra över fisk till det andra fartyget.

● Vid en fördelning mellan sämsta och bästa år mellan arterna kan det bli stora olikheter mellan fartygen, t.ex. om man äger två fartyg och fiskemönstret ser olika ut, dvs. man fiskar olika arter vid olika tidpunkter på året, eller ett fartyg fiskar demensalt och ett pelagiskt under vissa tider på året, blir utjämningseffekten av sämsta och bästa åren helt fel vid en sammanslagning av fartygen.

● Ägarbilden kan ju vara olika på fartygen fast det är samma tillståndshavare för fartyget (då vet man ju inte vilken kvot som tillhör vilket fartyg).

 

Som lösning på detta föreslår SFPO att fartyg med aktiva efforttillstånd kvotavräknas var för sig, även om tillståndshavaren innehar tillstånd för flera fartyg. Detta innebär att det småskaliga fisket inte påverkas. Den ekonomiska konsekvensen för myndigheterna är försumbar, då det endast gäller ett fåtal tillstånd och det blir mindre pappershantering för alla parter.

 

 

4. Kvoter som föreslås omfattas av systemet med individuella årliga fiskemöjligheter

 

SFPO anser att myndighetens analys och förslag i all väsentlighet är bra.

 

Dock är det vår uppfattning att även kvoten för rödspätta i Kattegatt bör fördelas individuellt. Det huvudsakliga skälet är att denna kvot annars kommer att bli en slasktrattskvot, som kommer att nyttjas hårt och orsaka problem.

 

Vidare är det SFPO:s bestämda uppfattning att myndigheten ska reservera 100 t av Skagerrakskvoten, rödspätta, för kvotbyten med andra medlemsstater för att underlätta landningsskyldighetens införande.

 

 

5. Fördelningens bas – fångsthistorik under en referensperiod

 

Den föreslagna referensperioden, vad gäller Östersjötorskfisket, bör - enligt SFPO:s uppfattning - utsträckas fram till den 15 oktober 2016. Anledningen till denna SFPO:s uppfattning är att vi idag har en situation med fler tillstånd (39 st.) än fiskande (15 st.). En sådan åtgärd skulle säkerställa en mer rättvis uppdelning av fiskemöjligheterna.

 

För att förekomma tillfälliga avvikelser i fiskemönster föreslås att det sämsta året i referensperioden tas bort. Åtgärden i sig är bra, men den är inte tillräcklig. SFPO har t.ex. identifierat fiskefartyg som under två av åren under referensperioden har varit engagerade av SLU för försöksfisken (torskfiske med bur i Östersjön). Detta fartyg kommer inte väl ut av förslaget av den anledningen. SFPO kan inte utesluta att andra sådana liknande fall föreligger och föreslår därför att det i sådana speciella situationer ska fastställas en särskild ordning för ett historikfastställande. En sådan ordning skulle t.ex. kunna vara att HaV, den PO som fiskefartyget är medlem i samt berörd länsstyrelse gör en särskild prövning/bedömning. Om godtagbara skäl för en avvikelse från huvudberäkningsmetoden föreligger, bör historiken i sådana fall i stället fastställas till 75 % av det bästa året multiplicerat med tre.

 

 

6. Principer för småskaligt kustnära fiske

 

I 2.5.2 anges i andra stycket att HaV årligen kommer att bestämma hur de för svenskt fiske tillgängliga fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare och då också hur stor del av kvoterna som kommer att tilldelas kustkvoterna. SFPO anser med bestämdhet att detta bestämmande ska ske i samråd med berörda producentorganisationer.

 

 

7. Överlåtelser av fiskemöjligheter

 

Införandet av en möjlighet att överlåta fiskemöjligheter välkomnas och det är ett nödvändigt inslag i fiskeriregleringen. Det framgår inte av remissen om det tillåts någon läkningstid för fiskare att täcka eventuella underskott. SFPO anser, för att minska risken för fiskestopp för enskilda fiskare, att det ska tillåtas minst en månad för att läka eventuella underskott. Erfarenheter från effortregimens byten visar att detta fungerar.

 

SFPO anser att tiden för kvotbyten behöver kortas ner och göras så smidig som möjligt samt att läkningstiden ska vara längre än den tid det tar att få genomfört och godkänt ett kvotbyte. Det är en förutsättning för det nya systemets funktion att byten går att genomföra enkelt och snabbt.

 

SFPO har i processen som föregått denna remiss framfört ett intresse av, och en vilja att ombesörja kvotbyten för sina medlemmar. Det är SFPO:s uppfattning att så bör möjliggöras.

 

Det sägs i början av fjärde stycket under 3 att det är en förutsättning för att få lov att bedriva fiske att fiskelicensinnehavaren har kvottäckning för sina förväntade fångster. Detta synsätt är alvarligt behäftat med felaktigheter. Det viktiga och riktiga är att det som fiskas under förvaltningsperioden/året täcks av fiskemöjlighet, inte att man har det innan fisket faktiskt sker. Om så skulle vara ska en bedömning göras av vad som är förväntade fångster och det är något som inte är enkelt möjligt.

 

 

8. Föreskriftsförslag

 

SFPO välkomnar synsättet som kommer till uttryck vad gäller förnyande av tillstånd (en minskning av den administrativa bördan).

 

Med avseende på den föreslagna § 18 (10:18) har vi starka invändningar mot synsättet som kommer till uttryck överst på s. 50. Där anges att ”Om tilldelade fiskemöjligheter har överlåtits under året kan mottagaren komma att ansvara för ett överfiske som den tidigare fiskelicensinnehavaren gjort, genom att avdraget av fiskemöjligheter görs hos mottagaren”. Synsättet torde inte vara förenligt med svenskt rättstradition. När ett byte etc. har godkänts av HaV ska också mottagaren kunna förlita sig på att bytet äger giltighet, dvs. det ska inte medfölja en risk för att fångstmöjlighet därefter berövas mottagaren till följd av överlåtarens agerande.

 

 

9. Närmare beskrivning av beräkning av fångsthistorik

 

SFPO vitsordar referensperioden 2011 – 2014 för samtliga fisken, dock anser SFPO – av tidigare anförda skäl, se ovan under 5 – att referensperioden vad gäller Östersjötorskfisket bör utsträckas till den 15 oktober 2016.

 

Metodiken med borttagande av det sämsta året under referensperioden vitsordas, dock med förbehåll för vad som angetts ovan under 5 i särskilda situationer.

 

 

10. Fördelningsförslag för respektive fiskeri

 

10.1 Havskräfta

 

SFPO har inget att erinra emot, dock anser vi att de fiskare som idag har risttillstånd, men inte tråltillstånd bör tilldelas sådant i och med att det omvända gäller. Anledningen härtill är att förbättra förutsättningarna för fullt kvotnyttjande och möjliggöra en utveckling av fiskeverksamheten för enskilda fiskare.

 

Med avseende på burfisket efter havskräfta förordar SFPO en grundtilldelning om 5 t.

 

 

 

10.2 Fiske efter vitfisk i Skagerrak/Kattegatt och makrillfiske på kustkvoten

 

När det gäller fiskfisket (torskfisket) med passiva redskap finns två olika uppfattningar bland våra medlemmar. De fiskare som har effort förordar en individuell fördelning och de fiskare som inte omfattats av effortregimen förordar en kustkvot för samtliga fiskare med passiva redskap.

 

Utifrån myndighetens förslag råder enighet om att om så blir så anser SFPO att de fiskare med passiva redskap som erhåller individuell tilldelning ej ska få överlåta fiskemöjlighet till trålfiskare vad gäller torsk. Överföringar från dessa fiskare bör kunna ske vid tidpunkt under senare delen av året om bedömningen görs att de inte kan fiska upp sin tilldelning och om så endast till kustkvoten.

 

SFPO anser härutöver att maskstorleken i fisket efter torsk med passiva redskap kan föreskrivas vara 140 mm. Detta är en uppfattning som har framkommit vid möten med berörda fiskare och den föreslås i syfte att minimera bifångster.

 

Med avseende på ransonsperiod för både torsk och makrill anser SFPO att det är tillräckligt med en tvåveckorsranson. Anledningen härtill är hänförlig till marknadsskäl vad avser makrill.

 

När ransonernas storlek bestäms är det viktigt att så sker så att ett ekonomiskt lönsamt fiske kan bedrivas.

 

Med avseende på infiskningskrav vad gäller torsk och makrill är det SFPO:s uppfattning att dessa måste kunna styrkas med såväl loggbok som avräkningsnota. SFPO anser vidare att infiskningskravet på torsk ska vara 3 t. Under 2017 önskar SFPO arbeta vidare tillsammans med HaV för att säkerställa ett fortsatt fiske.

 

Vad gäller fisket på kustkvoten av makrill efterlyser SFPO en bättre och effektivare kontroll för att komma till rätta med oegentligheter.

 

SFPO önskar ha en fortsatt dialog med HaV särskilt vad gäller förutsättningarna för fisket med passiva redskap i Västerhavet.

 

 

10.3 Fiske efter vitfisk i Nordsjön

 

I remissen anges att infiskningskrav för att få förnyat tillstånd gäller i Nordsjön såväl som i Skagerrak. Detta bör ändras så att samma regler gäller i Västerhavet som i Östersjön, dvs. inget separat infiskningskrav bör gälla för Nordsjön. Ett sådant krav har inte funnits tidigare och det finns ingen anledning att ha ett sådant krav. Ett sådant krav medför ”onödiga” fiskeresor, försämrad lönsamhet, negativ miljöpåverkan i onödan och säkerhetsrisker.

 

Tilldelningen av kolja bör fördelas utifrån historisk infiskning för 50 % av kvoterna; resterande delar delas lika mellan samtliga fiskfiskare. Att använda sig av torsk och gråsej som grund för koljatilldelning leder fel, då dessa fisken bedrivs på olika sätt. De som fiskat mer kolja än andra bör prioriteras för det, häri ligger en rättviseaspekt.

 

 

10.4 Fiske efter nordhavsräka i Skagerrak/Kattegatt och i Nordsjön, NEZ

 

SFPO anser med bestämdhet att de fiskefartyg som ”poolat”/samfiskat sina räkfiskemöjligheter i det gamla systemet också ska medges rätt att göra så i det nya systemet oaktat om de hamnar på olika sidor staketet mellan ABC och DE. Allt annat förefaller oss fullständigt orimligt utifrån en samlad bedömning. Detta gäller endast ett fåtal fiskelag och har inga som helst konsekvenser i övrigt. Om inte detta medges riskeras ekonomin i de berörda räkfiskelagen.

 

SFPO anser också – utifrån den korrekta ansatsen att de svenska kvoterna ska nyttjas i största möjliga mån – att det måste vara möjligt med en överföring mellan ABC-gruppen och DE-gruppen om bedömningen görs att endera gruppen inte fiskar upp sin tilldelade kvantitet. En sådan bedömning bör göras i slutet av året.

 

Vidare anser SFPO att det är kontraproduktivt med ett särskilt infiskningskrav för NEZ i Nordsjön, detta bör liksom vad anförts för fiskfisket tas bort, anledningarna är desamma. Härutöver är det så i räk- och fiskfisket att flera av de båtar som har tillstånd i Nordsjön, NEZ, har blivit utbytta till mindre (skrov)båtar, eftersom det inte är någon ekonomi i att ha stora båtar liggande när dessa båtars kvoter förs över till större båtar. De mindre båtarna blir ju aktiverade i Skagerrak, men med aktivitetsförslaget betyder det ju att de mindre båtarna (12 – 15 m) måste ut i Nordsjön, NEZ, under vintertid vilket inte är bra och inte till någon nytta alls.

 

 

10.5 Fiske efter torsk i Östersjön

 

SFPO har ovan på två ställen angett som sin uppfattning att referensperioden bör utsträckas till den 15 oktober 2016. Detta bör kunna ske utan andra ändringar och går att motivera utifrån hur fisket har bedrivits under tiden efter det föreslagna sista året i referensperioden, dvs. 2014. Östersjötorskfisket uppvisar särskilda karaktäristika som motiverar ett sådant frånsteg.

 

 

11. Övrigt

 

Det är viktigt att samtliga de redskap/möjligheter som den gemensamma fiskeripolitiken medger också används i och av Sverige.

 

Klarhet i vad som gäller för svenskt demersalt fiske med avseende på mellanårsflexibilitet (IAF) efterlyses här på nytt.

 

SFPO anser att tillgängliga metoder/medel för att underlätta det nya systemets funktionssätt ska användas för att säkerställa systemets funktion.

 

Mellanårsflexibilitet på individuell nivå är en möjlighet som även måste komma det svenska demersala fisket till del.

 

 

 

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

 

Peter Ronelöv Olsson                                                    Tore Johnsson

Ordförande                                                                    Vice ordförande

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Nyheter / nyheter / SFPO:s remissyttrande om HaV:s förslag till nytt system för fördelning av fiskemöjligheter