Yrkesfiskarna

SFPOs remissyttrande om spårbarhet

2016-08-31 07:59
Skicka sidan Skriv ut PDF

 

Yttrande i anledning av remiss av förslag till föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter (dnr 2523-16)

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har erhållit rubricerad remiss för yttrande och vill i anledning därav framföra de följande synpunkterna:

SFPO vitsordar det remitterade förslaget.

Förslaget handlar om att göra det som måste göras utifrån dels vad som har gjorts (pilotprojekt), dels och framför allt utifrån vad som redan har beslutats på EU-nivå (kontrollförordningen). SFPO anser att det är viktigt att det är ordning och reda i hela kedjan från hav och produktion till bord och konsumtion.

Spårbarhetsreglerna härstammar ifrån kontrollförordningen (rfö 1229/2009). Kontrollförordningen bör på EU-nivå ses över, eftersom den nya reformerade fiskeripolitiken (med regionalisering, regelförenkling samt mål- och resultatstyrning som ledstjärnor) inte är helt förenlig med kontrollförordningen.

Det förevarande förslaget är säkert lika lättförståeligt för deltagare i pilotprojektet som det är svårförståeligt för en utomstående. Detaljeringsgraden i regleringen är hög (och måste sannolikt vara sådan i ljuset av hur EU-regleringen ser ut). För den initierade är det sannolikt självklarheter, men för stunden förefaller begrepp som ”linjär streckkod enligt standarden ISO/IEC 15417:2007 och specifikationen GS1-128”, ”tvådimensionell streckkod enligt standarden ISO/IEC 16022:2006 och specifikationen GS1 DataMatrix ECC200” och ”kombinationen GTIN och Batch-nummer enligt GS1 AI 01 och 10” inte vara helt enkla att förstå.

Man kan anse att omfattningen, dvs. vilka fiskeri- och vattenbruksprodukter som omfattas, borde framgå av remissen på ett tydligare sätt än vad det gör genom hänvisningar till EU-rättsakter.

I remissen anges på s. 13 följande: ”Kontrollförordningen öppnar för en redovisning av antal individer istället för redovisning av vikt i vissa situationer. Uppgift om vikt behövs dock även i sådana situationer som antal redovisas”. Detta förefaller motsägelsefullt och behöver förklaras tydligare.

SFPO anser det vara rätt och bra att myndigheten föreslår att undantaget vid direktförsäljning från unionsfiskefartyg från spårbarhetskraven ska tillämpas.

SFPO anser dock att man borde ha studerat hur man reglerar motsvarande i andra medlemsstater för att säkerställa så lika regler och tillämpning som möjligt, dvs. konkurrensneutralitet.

SFPO anser avslutningsvis att en förenklad och tydlig lathund bör framtas, för att på ett enkelt och tydligt sätt redovisa vad som krävs.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

 

Peter Ronelöv Olsson                              Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Medlemsinfo / SFPOs remissyttrande om spårbarhet