Yrkesfiskarna

Yttrande i anledning av remiss av Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

2016-08-25 12:34
Skicka sidan Skriv ut PDF

Yttrande i anledning av remiss av Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten (dnr M2016/01874/R)

                                              

Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) – som är en sammanslutning av Swedish Pelagic Federation PO (SPF), Gävlefiskarnas PO (GFPO), Sveriges Torskfiskares PO (STPO) och Sveriges Fiskares PO (SFPO) samt Insjöfiskarena – har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad rapport. SFR vill i anledning därav framföra det följande:

”I rapporten görs en översyn av miljökvalitetsnormerna i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten och en bedömning av om det finns normer som bör ändras, tas bort eller om samma skyddsnivå kan uppnås på annat sätt. Havs- och vattenmyndigheten föreslår att fisk- och musselvattenförordningen upphävs. Som en följd av detta behöver ett antal föreskrifter upphävas eller ändras. Därutöver behöver viss vägledning tas fram för att täcka återstående skyddsbehov. Det är svårt att få en överblick av i vilken utsträckning fisk- och musselvattenförordningen har påverkat den övervakning som bedrivs och hur mycket övervakning som bedrivs enbart utifrån förordningens krav. Havs- och vattenmyndighetens bedömning är dock att ett upphävande av förordningen inte kommer att påverka den övervakning som utförs på ett betydande sätt. Konsekvensutredningen visar att fisk- och musselvattenförordningen kan upphävas och att detta medför i huvudsak positiva effekter för såväl miljön som berörda myndigheter och verksamhetsutövare.”

SFR vitsordar att förordningen i fråga upphävs samt att kompletterande åtgärder vidtas.

 

SVERIGES FISKARES RIKSFÖRBUND

 

 

Fredrik Lindberg

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Medlemsinfo / Yttrande i anledning av remiss av Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten