Yrkesfiskarna

Yttrande i anledning av förslag till föreskrift om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet

2016-08-25 12:31
Skicka sidan Skriv ut PDF

Yttrande i anledning av förslag till föreskrift om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet (dnr TSF 2016-59)

                                              

Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR) – som är en sammanslutning av Swedish Pelagic Federation PO (SPF), Gävlefiskarnas PO (GFPO), Sveriges Torskfiskares PO (STPO) och Sveriges Fiskares PO (SFPO) samt Insjöfiskarena – har getts möjligt att lämna synpunkter på rubricerat förslag. SFR - väl medvetet om att tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning finansieras genom avgifter, att regelgivningen finansieras genom skattemedel, att myndigheten ska finansieras på ett enhetligt sätt oavsett trafikslag samt att Transportstyrelsen har bemyndigats att besluta om avgifter och avgiftsnivåer - vill därför, med huvudsakligt fokus på vad som föreslås gälla vad avser sjöfart, framföra de följande synpunkterna:

Den föreslagna föreskriftens utformning innebär en sammanhållen föreskrift för samtliga trafikslag, som reglerar allt offentligrättsligt avgiftsuttag inom Transportstyrelsen. Den föreslagna föreskriften om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet är om hela 70 sidor. Även i beaktande av att den föreslagna föreskriften täcker mycket torde man på goda grunder kunna anse att en föreskrift om en myndighets avgiftsuttag borde kunna vara mer koncis. I föreskriften återfinns avgifters storlek i de enskilda paragraferna; det kanske hade varit lämpligare att ange avgifternas storlek i bilagor?

SFR har tidigare år såsom svar på dåvarande motsvarande remisser poängterat och pekat på betydelsen av att allt som kan göras för att hålla nere avgifternas storlek också görs, dvs. verksamheten måste bedrivas på ett sammantaget effektivt och bra sätt. Denna SFR:s uppfattning kvarstår.

Föreslagen avgiftsförändring vad gäller årsavgiften för periodisk tillsyn av fartyg, en generell höjning om hela 20 procent, förefaller hög. En generell avgiftshöjning om 20 procent är mycket, är det verkligen en nödvändig åtgärd? En annan föreslagen avgiftshöjning om 20 procent är den för registerhållningen, är det verkligen rimligt att höja denna avgift med 20 procent? Att avgiften för registerutdrag föreslås sänkas är givetvis positivt.

 

Med vänlig hälsning

 

SVERIGES FISKARES RIKSFÖRBUND

 

 

Thomas Ahlström                                                          Fredrik Lindberg

Ordförande

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Medlemsinfo / Yttrande i anledning av förslag till föreskrift om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet