Yrkesfiskarna

SFRs Synpunkter på möjligheter till ett EU-miljömärkningssystem Synpunkter på KOM(2016) 263 slutlig – Rapport fr. KOM till EP och rådet om möjligheter till ett EU-miljömärkningssystem för fiskeri- och vattenbruksprodukter

2016-06-22 09:12
Skicka sidan Skriv ut PDF

Synpunkter på KOM(2016) 263 slutlig – Rapport fr. KOM till EP och rådet om möjligheter till ett EU-miljömärkningssystem för fiskeri- och vattenbruksprodukter

Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR), som är en sammanslutning av Swedish Pelagic Federation PO (SPF), Gävlefiskarnas PO (GFPO), Sveriges Torskfiskares PO (STPO) och Sveriges Fiskares PO (SFPO) samt Insjöfiskarena vill härmed framföra följande synpunkter på rubricerat dokument:

1. SFR:s övergripande synpunkt är att det är den mindre lyckade gemensamma fiskeripolitiken som har skapat den situation som nu råder, i så mening att marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter lider av ett behov av miljöcertifieringar etc. av varierande slag, till följd av det faktum att den gemensamma fiskeripolitiken dessvärre saknar förtroende, legitimitet och av många (för att inte säga alla) anses som allt anat än lyckad och framgångsrik. Den mindre lyckade politiken har således resulterat i ett behov av certifieringar etc. som sannolikt inte hade uppstått om politiken hade fungerat som tänkt och om den upplevts som bra. Det är enligt vår uppfattning dock en helt annan sak med sådana certifieringar som säkerställer förbättringar och positiva mervärden utifrån lagstiftningens lägsta nivå s.a.s.  Sådana certifieringar kommer sannolikt att finnas kvar under överskådlig tid och fyller en viktig funktion. Resultaten av den mindre lyckade politiken, kännetecknad av micro-management, motstridiga och fullständigt onödiga regler m.m., har medfört en tung kostnad och sannolikt också ett omfattande inkomstbortfall för fiskerinäringen i det att man måste köpa certifieringar för att framstå som ”korrekta”, trots att man redan är ”korrekta”. Den överväldigande stora majoriteten av yrkesfiskare är laglydiga företagare, något som alltför ofta glöms bort när yrkesfisket omtalas (och en orsak till det är definitivt den förda politiken). Den för en tid sedan ”nya” reformerade fiskeripolitiken har goda förutsättningar att göra bättring på detta förhållande (landningsskyldighetens införande, regionaliseringen och MSY är tre exempel på tre bra saker). Exempelvis är MSY-begreppet i sig en garant för långsiktig hållbarhet, ett begrepp som många miljöcertifierar använder som nyckelbegrepp i sin marknadsföring för sina märken etc. Om den gemensamma fiskeripolitiken fungerar och upplevs som fungerande finns ej heller något behov av miljöcertifieringar etc. i sådan omfattning som vi nu ser på marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Det kommer dock att ta tid att få till stånd en sådan ändring av hela fiskeripolitiken att densamma upplevs som bra och fullt ut fungerande.

2. Med avseende på de tre alternativen för möjliga åtgärder för offentliga myndigheter vill SFR anföra att alternativ tre – inrättande av ett unionsomfattande miljömärke – är att föredra. Vår förhoppning med detta ställningstagande är inte endast att ett sådant unionsomfattande miljömärke kan bidra till att minska förvirringen, utan att den kan eliminera, på sikt, behovet av vissa privata certifieringsorgan, i det att det föreligger ett reellt och verkligt förtroende för den gemensamma fiskeripolitiken.

Med vänlig hälsning
SVERIGES FISKARES RIKSFÖRBUND
Fredrik Lindberg

 

Sök

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start / Medlemsinfo / SFRs Synpunkter på möjligheter till ett EU-miljömärkningssystem Synpunkter på KOM(2016) 263 slutlig – Rapport fr. KOM till EP och rådet om möjligheter till ett EU-miljömärkningssystem för fiskeri- och vattenbruksprodukter