Yrkesfiskarna

Skydd av marin miljö viktigt

brattvagkrympt

Ledare YF nr  10 – 2016


Nyligen har EU-kommissionen på regeringens begäran antagit regleringarna för skyddade områden i Bratten. De nya reglerna kommer träda i kraft i november och de har utformats genom en bred samrådsprocess ihop med fiskenäringen, miljörörelsen och relevanta myndigheter samt ihop med Danmark och Tyskland i syfte att bevara unika marina livsmiljöer såsom koraller i Brattenområdet. Det har även varit en målsättning att inte begränsa yrkesfiskets aktiviteter mer än nödvändigt.

Landsbygdsminister Bucht berömmer det svenska yrkesfisket för dess konstruktiva deltagande i processen med Bratten och hoppas på att liknande arbetsmodell kan tillämpas i framtida projekt med skyddade områden.
Det är glädjande att läsa att fisket ses som en konstruktiv partner och att man ser samrådsmodellen som en väg framåt.

Politiskt mål
Det finns ett politiskt mål att skydda 10 procent av våra marina områden till 2020 och för att öka takten på detta arbete kommer ytterligare medel avsättas i till detta inför budgetåret 2017. Man kan i och för sig fråga sig varför just 10 procent ska skyddas, ett mer rationellt synsätt hade rimligen varit att skydda det som är skyddsvärt och det oavsett om det är 7 eller 13 procent
För att Sveriges fiskenäring ska kunna fortsätta bygga upp ett miljömässigt hållbart fiske och bibehålla och utöka våra MSC-certifierade fisken är arbetet med skyddsvärd marin miljö väldigt viktigt.

Konstruktivt arbete
Det politiska målet finns där och kommer med största sannolikhet inte att ändras, därav står man som näring inför ett vägval att antingen motarbeta den utvecklingen med stängda områden så långt det bara går, eller försöka se värdet i att positionera sig som en trovärdig och konstruktiv samarbetspartner till HaV och andra myndigheter i denna process.
För att vi ska kunna påverka framtida regleringar och stängningar och minska de negativa konsekvenserna för svensk fiskenäring är den process som man drev med Bratten en modell som man bör bygga vidare på. En liknande lyckad process drevs i och med bildandet av Kosterhavets nationalpark.

Samrådsprocess
Där var kommuner, forskning och yrkesfisket representerade i en samrådsprocess där man tog fram tydliga mål och tillvägagångsätt för att bibehålla en fiskenäring i området men samtidigt skydda den unika marina miljön som finns i kosterhavet.
Ingen sitter på alla svaren och lösningarna, och det kommer krävas eftergifter från alla håll men förhoppningsvis går det att hitta en väg framåt som både uppnår de miljömål som finns och som inte ödelägger svenskt fiske.
Men för att hitta den vägen framåt måste vi få en plats runt bordet och den får man genom dialog, öppenhet och konstruktivt tänkande. 

 

Sök

Information från Nordstream

Läs den senaste informationen från Nordstream.

Läs mer »

Kontakt

Sveriges Fiskares Riksförbund och tidningen Yrkesfiskaren
Tel: 031-12 45 90
Fax: 031 - 24 86 35

 

Besöks- och postadress:
Fiskets Hus
Fiskhamnsgatan 33
414 58 Göteborg

Du är här: Start